Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep ouders/verzorgers van leerlingen die zich sterk betrokken voelt bij de Rooms Katholieke Basisschool de Schuttevaer en stelt zich ten doel school en thuis dichter bij elkaar te brengen, zodat ouders zich meer bij school betrokken voelen en zo bij te dragen aan een plezierige en veilige schoolomgeving voor onze kinderen. In de ouderraad zijn de ouders /verzorgers van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouders kiezen de vertegenwoordigers zelf.

De OR bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. De ouderraad is vooral een klankbord tussen school, leerkrachten en ouders.

Wat de  ouderraad?
In eerste instantie is de OR er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest etc.

Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn.  Ook bij problemen op school die van belang zijn voor ouders, kan de ouderraad de ouders bijeen roepen voor overleg. De ouderraad kan ook aan de medezeggenschapsraad vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De ouderraad heeft andersom ook recht op informatie om haar functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).

Daarnaast behoort ook tot de taken het beheer en besteden van de ouderbijdrage aan zaken die ten goede komen aan de leerlingen, maar buiten het normale budget van de school vallen. (De bijdrage wordt onder andere besteedt aan activiteiten binnen de school zoals: Sinterklaasviering, Sinterklaascadeautjes, Kerstviering, Pasen, schoolontbijt en laatste schooldag).

Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle ouderraadsleden bij aanwezig, 1 teamlid en 1 directielid. Hierdoor is een directe informatie-uitwisseling mogelijk.

Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Er zijn diverse commissies, bestaande uit een leerkracht en een aantal ouders, verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sinterklaas en Kerstfeest tot het schenken van koffie op de ouderavonden. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de eerste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld. Ook wordt er elk jaar een lijst met hulpouders gemaakt zodat zij zich aan het begin van het schooljaar op kunnen geven om te helpen bij de diverse activiteiten.

Aan het begin van het jaar wordt op de algemene jaarvergadering van leden verantwoording afgelegd over de te ontvangen ouderbijdrage en de besteding ervan in het verstreken schooljaar.

Wie kunnen er lid worden van de ouderraad?
Omdat de OR geen wettelijke status heeft, is hierover niets bij wet geregeld. Wel is er een eigen reglement opgesteld. Voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten, geldt dat men door het betalen van de ouderbijdrage automatisch lid wordt van de oudervereniging. Een ouder/verzorger kan zich dan opgeven om lid te worden van de OR.  Ook worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering van leden. De OR heeft afgesproken dat er uit ieder gezin maar één ouder lid is van de OR of MR. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan die ouder officieel geen lid meer zijn van de Ouderraad.

Wilt u meer weten over de ouderraad op deze school? Of wilt u zich aanmelden bij de ouderraad als u actief wilt worden op school, neem dan contact op met de leraar van uw kind, de directeur van de school of met de ouderraad zelf.

Hoogte van de ouderbijdrage
Tijdens de algemene jaarvergadering van leden van de Ouderraad wordt de hoogte van de contributie bekend gemaakt. Van deze contributie worden allerlei evenementen en activiteiten bekostigd. Deze contributie is op vrijwillige basis, maar zonder deze bijdrage kunnen bepaalde activiteiten niet plaats vinden. Leerlingen die in de loop van het schooljaar op school komen, betalen een evenredig deel van de contributie. In het schooljaar 2013-2014 bedroeg de contributie:
1e kind € 15,00 per jaar
2e kind € 13,50 per jaar
3e kind € 12,00 per jaar
4e kind € 10,50 per jaar

Komt u kind in de volgende periode op school dan betaalt men vervolgens:
– begin schooljaar tot kerst    -> volledige bijdrage
– kerst tot voorjaarsvakantie    -> de helft van de bijdrage
– voorjaarsvakantie tot einde schooljaar  -> een kwart van de bijdrage

Schoolreisbijdrage
De schoolreis wordt apart betaald. De bijdragen voor de schoolreis in het schooljaar 2017-2018 bedroeg:
– € 25,- voor Schoolreis voor de kinderen uit groep 1 en 2
– € 30,- voor Schoolreis voor de kinderen van groep 3 t/m 8
(Eventuele verhogingen wordt in de algemene jaarvergadering van leden in september 2018 bekendgemaakt).

Wanneer leerlingen, die zijn aangemeld voor het meegaan met de schoolreis, onverhoopt niet mee kunnen, wordt het bedrag van de schoolreis teruggegeven met uitzondering van de reeds gemaakte kosten. Die kosten zijn door het bestuur van de oudervereniging vastgesteld op € 5,-voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2 en € 7,50 voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.

De reden hiervoor is dat voor de kosten van de busmaatschappij en het te bezoeken park aanbetalingen worden gedaan.

Het bankrekeningnummer van de oudervereniging is NL14 RABO 033 40 19 109, Rabobank Reimerswaal, ten name van oudervereniging RKBS Schuttevaer.
Bij betalingen wordt u verzocht ook de naam/ namen van uw kind/ kinderen te vermelden.

Leden van de ouderraad:

Voorzitter: Mevr. D. Nouse
Secretariaat is: Mevr. J. van Liere
Penningmeester: Mevr. D. van den Berg

Leden:
Mevr. A. van de Guchte
Dhr. R. Schellens
Mevr. L. van Dongen
Mevr. J. Quakkelaar

Mevr. E. Elebaas