Profilering

De uitgangspunten van de school

Onze school ontleent zijn naam aan het de gedachte dat kinderen, net als de schepen in het kanaal van Hansweert in de sluizen worden “geschut” en voorbereid worden op hun verdere tocht naar andere oorden en de hun lonkende toekomst. Wij willen samen met  de kinderen hun mogelijkheden  verkennen en vergroten. Dit proberen we door de kinderen zoveel mogelijk handvatten aan te reiken en ze te begeleiden. Wij willen natuurlijk goed onderwijs geven, maar er is meer. Wij willen dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit bevordert ons inziens de leerprestaties. Een kind moet zich daarnaast ook veilig voelen. Daarom proberen wij een goede sfeer in de klassen en op school te creëren. Ook willen wij graag met ouders in open overleg zijn over hun kind(eren). Ouders moeten zich betrokken voelen bij de school en moeten kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten.

De school als leef- en leergemeenschap

Wij vinden het als school belangrijk om kinderen op te voeden tot medemensen die de volgende principes hebben leren volgen:

* Respect voor de diversiteit van medemensen;

* Positiviteit en optimisme;

* Kunnen genieten en waarderen van bijzondere of alledaagse ervaringen die ze in het leven tegen kunnen komen. En dat ze dit ook met medemensen kunnen delen;

* Kritisch kunnen zijn en uiting geven daaraan ten aanzien van onrecht, dat ze tegenkomen, dichtbij en veraf;

* Het kunnen omgaan met tegenslag en verdriet en er kunnen zijn voor medemensen die tegenslag en verdriet tegenkomen.

Bij aanmelding van uw kind gaan wij ervan uit dat u deze principes onderschrijft en daar ook zoveel mogelijk naar zult handelen. Wij van onze kant zullen door ons voorbeeldgedrag aan de kinderen laten zien hoe we deze principes in de praktijk brengen en maken we het gedrag van onszelf en de leerlingen bespreekbaar.

Om kinderen in deze principes in te wijden vindt de school zijn wortels in de Rooms-katholieke en dus christelijke traditie. De oorsprong van deze traditie leert ons respect te hebben voor meerdere vormen van levensbeschouwing, zowel religieus als niet religieus. De grondlegger ervan stond immers zelf kritisch tegenover de religieuze cultuur waaruit hij voort kwam.

Bij respect hebben blijft het niet. We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met het brede spectrum van levensbeschouwingen, zodat zij voor zichzelf een start hebben om daarin te zoeken wat bij hen past en dat ze van daaruit ook zelf aan kunnen vullen bij hoe zij omgaan met Grote Vragen en een eventuele beantwoording daarvan. De keuzes op dit gebied zijn niet aan ons om te maken, maar aan de kinderen zelf. Waarbij uiteraard de mogelijkheid om geen keuzes te maken ook een aanvaardbare keuze is.

In principe doen alle kinderen mee tijdens de onderdelen waarin we ons bezighouden met levensbeschouwelijke kennismaking. Deze kennismaking komt dagelijks terug op het rooster middels onze methode op dat gebied: Trefwoord. Maar natuurlijk vindt die ook plaats bij andere vakgebieden, waarbij geschiedenis uiteraard een belangrijke plaats inneemt.

Gezien de traditie waaruit de school voortkomt bieden we kinderen de kans om deel te nemen aan Rooms-katholieke gebruiken als eerste communie en vormsel.

Deelname hieraan wordt individueel bepaald door, bij voorkeur, de ouders én de kinderen.

In onze lessen levensbeschouwing laten we de kinderen ontdekken wat hun eigen leven, als persoon binnen onze maatschappij, te maken kan hebben met levensbeschouwing en welk aandeel elk mens heeft en welke rol iedereen kan hebben om elkaar te helpen of ondersteunen. De thema’s van de lessen levensbeschouwing sluiten meestal direct aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dat is bij Trefwoord zeker het geval. De manier waarop wij aandacht willen geven aan levensbeschouwing moet duidelijk herkenbaar zijn in ons gedrag en onze sfeer en cultuur. Sowieso wordt er aandacht besteed aan geestelijke stromingen (Protestantisme, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Humanisme, Boeddhisme, etc) Excursies naar verschillende gebedshuizen als moskee, synagoge, PC-kerk en RK-kerk vormen daar een onderdeel van.

Naast ons aandeel in de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kind vinden we het zeer belangrijk om samen met u de kinderen mede op te voeden in bredere zin.

We gaan hierbij uit van 3 belangrijke grondbeginselen:

  • gelijkwaardigheid:

Ondanks persoonlijke verschillen heeft ieder individu recht op respect, aandacht en zorg.

Mensen, groot en klein, moeten zorg voor elkaar dragen. Voorbeeld van de praktische uitvoering hiervan ziet u tijdens verschillende activiteiten, zoals de viering van de laatste schooldag, carnaval of paasontbijt, waarbij oudere leerlingen ook de verantwoordelijkheid voor de jongere leerlingen nemen.

  • veiligheid: Iedereen moet zich op school veilig voelen. Daarom hebben we aandacht en een open oor en oog voor grote- en kleine problemen.
  • verdraagzaamheid: Verschillen zijn er en daar moet iedereen mee leren omgaan. Dat is niet altijd gemakkelijk. U merkt het thuis, en wij op school: soms zijn er spanningen in de relaties tussen mensen. Ook kinderen kunnen problemen met de ander hebben. Het is belangrijk dat zij leren om op de juiste manier met deze ruzietjes of problemen om te gaan. Het oog-om-oog-tand-om-tand-principe lijdt immers niet tot een wezenlijke oplossing. Het samen praten en samen oplossen biedt een beter perspectief.

Onder andere in onze lessen vanuit KiVa laten we de kinderen zelf ervaren hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan, maar we bespreken vooral ook allerlei dagelijkse gebeurtenissen om de daadwerkelijke toepassing van de geleerde “theorie” aan de praktijk te toetsen. We leren leerlingen samen te leven en samen te werken en bereiden hen zo voor op onze complexe maatschappij.

Het is dan ook belangrijk dat de kinderen leren hoe ze het meest efficiënt, zelfstandig of in samenwerking met de ander, leren (kennis verwerven) en doen ( kennis toepassen).

Kinderen leren dit niet alleen toe te passen tijdens de zogenaamde vak- en ontwikkelingsgebieden, maar ook als ze andere dingen doen. Op heel veel momenten zoals de pauze, bij de bijzondere school acties maar ook bij het coöperatief en samenwerkend leren en de buitenschoolse activiteiten die voor iedereen in De Kolk worden georganiseerd, kunnen ze laten zien hoe zij zich hierin ontwikkelen. Elk lid van een groep is medeverantwoordelijk voor de sfeer en cultuur in een groep.

Dat geldt natuurlijk ook voor leerkrachten en leerlingen. Wij bieden de leerlingen – door democratisch overleg – de mogelijkheid zelf mee te bouwen aan de minimaatschappij die onze school is.

Al meteen bij de aanvang van het schooljaar is het belangrijk dat we de omgangsregels en groepsafspraken vastleggen en dat ze daarbij in lijn liggen met onze schoolafspraken.

In ons voorbeeldgedrag laten we de kinderen merken persoonlijk betrokken en werkelijk in hen geïnteresseerd te zijn. Samen leren we omgaan met ruzie, vriendschap en onbegrip.

Elke basisschool heeft volgens de wet de verplichting de kinderen kennis mee te geven over de diverse geestelijke stromingen zoals het Christendom, het Jodendom of de Islam. Ook niet religieuze levensbeschouwingen verdienen volgens ons aandacht. In ons identiteitsplan staat beschreven hoe wij daar mee omgaan.